2008 Bickleton

2008 Bickleton
Henry - Honda ST1300
Photo: Phil